KOMTECH 2009
10. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

INNOWACYJNE, BEZPIECZNE ORAZ EFEKTYWNE
TECHNIKI I TECHNOLOGIE DLA GÓRNICTWA
CZŁOWIEK – MASZYNA – ŚRODOWISKO

16-18 listopada 2009 r. – Szczyrk

W dniach od 16-18 listopada 2009 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna KOMTECH 2009, zorganizowana przez KOMAG we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Konferencja była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejscem spotkania był Ośrodek Turystyczno-Sportowy „Zagroń” w Szczyrku.

Patronat honorowy nad konferencją objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronat medialny: Ogólnopolski miesięcznik gospodarczy „Nowy Przemysł”.

Konferencja KOMTECH jest przedsięwzięciem cyklicznym, organizowanym przez KOMAG po raz dziesiąty, a po raz trzeci we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
Jej nadrzędnym celem jest promowanie oraz upowszechnianie innowacji w dziedzinie systemów mechanizacyjnych oraz intensyfikacja działań w zakresie implementacji najnowszych technik i technologii poprzez transfer wiedzy. Tegoroczna konferencja była poświęcona zagadnieniom innowacyjnych, bezpiecznych oraz efektywnych technik i technologii dla górnictwa, w aspekcie relacji człowiek-maszyna-środowisko.

Poprzez organizację tego typu przedsięwzięć KOMAG realizuje swoją misję, jaką są innowacyjne rozwiązania dla gospodarki, tworząc jednocześnie pomost między nauką i przemysłem,
w szczególności z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia kontynuowane będą działania w zakresie prezentacji i promocji najnowszych rozwiązań badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorców poszukujących nowych technologii.

W konferencji wzięło udział 154 uczestników z 72 instytucji z kraju i zagranicy (Czechy, Niemcy, Słowacja).
Podczas VII konferencyjnych sesji przedstawiono 40 referatów i prezentacji,
które zostały opracowane przez 84 naukowców i specjalistów z następujących jednostek:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Wyższy Urząd Górniczy
Akademia Górniczo-Hutnicza
Akademia Techniczno-Humanistyczna
Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska
Politechnika Wrocławska
Słowacki Uniwersytet Techniczny
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Jastrzębska Spółka Węglowa.
Katowicki Holding Węglowy
Kompania Węglowa
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego
CARBOAUTOMATYKA, CARBOMECH,
DAMEL, ELGÓR+HANSEN, EUROTECH,
KOPEX GROUP, PROREM, REMAG,
RYFAMA, SOMAR
Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne,
ZANAM-LEGMET.

Zaprezentowano w nich najnowsze wyniki prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych realizowanych przez ośrodki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe i przedstawicieli przemysłu.  Przedstawiona tematyka jest dowodem na aktywne włączanie się wielu środowisk w prace dotyczące zagadnień bezpieczeństwa, szczególnie w aspekcie relacji człowiek-maszyna-środowisko.  Na podkreślenie zasługuje fakt, że wiele prezentacji zawiera przykłady przemysłowego zastosowania innowacyjnych rozwiązań.
Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyła się specjalna sesja poświęcona wspieraniu działań innowacyjnych, podczas której przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla i KOMAG-u zaprezentowali następujące zagadnienia:

 • Unijne dotacje dla firm w programie Innowacyjna Gospodarka
 • Wpływ Funduszu Badawczego Węgla i Stali na rozwój innowacyjnych technik i technologii w górnictwie 
 • Możliwość technologicznego rozwoju przedsiębiorstw poprzez 7. Program Ramowy UE 
 • Fundusze Europejskie w latach 2007-2013

Z okazji konferencji KOMTECH 2009 ukazała się  monografia poświęcona innowacyjnym, bezpiecznym oraz efektywnym technikom i technologiom dla górnictwa, w której przedstawiono następujące zagadnienia:

 1. Wybrane zagadnienia dotyczące eksploatacji maszyn i urządzeń w podziemnych zakładach górniczych, w aspekcie występujących zagrożeń
 2. Właściwy dobór wymagań formalno-prawnych sposobem na efektywne ograniczenie zagrożeń 
 3. Projektowanie maszyn górniczych z uwzględnieniem wymagań dotyczących systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa 
 4. Problematyka alokacji wyposażenia technicznego ścian 
 5. Nowe rozwiązania organizacyjno-techniczne wprowadzone przy przezbrajaniu kompleksu ścianowego ze ściany 904 do ściany 905 i zmiany wprowadzone do maszyn i urządzeń
  ww. kompleksu 
 6. Doświadczenia eksploatacyjne z wdrożenia systemu elektronicznej identyfikacji elementów sekcji zmechanizowanych obudów ścianowych w KWK „Zofiówka” 
 7. Nowy system pozyskiwania nowoczesnych sekcji obudowy zmechanizowanej dla kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego 
 8. Zwalczanie zagrożeń pożarowych występujących w zakładach górniczych oparte o właściwe metody rozpoznawania i prognozowania 
 9. Monitorowanie poziomu zagrożenia pożarem przenośników taśmowych w kopalniach podziemnych 
 10. System monitorowania wybranych parametrów eksploatacyjnych kopalnianej sieci rurociągów przeciwpożarowych, jako aplikacja SMoK-2 
 11. Wpływ budowy stopni wejściowych falowników na generowanie prądów wirowych i upływowych 
 12. Kolejny krok ZZM S.A. w automatyzację kompleksu ścianowego na przykładzie górniczego kombajnu ścianowego KSW-1500EU 
 13. Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne wprowadzone w kombajnie KSW-1500EU produkcji ZZM S.A.  
 14. Innowacyjne produkty Fabryki Maszyn RYFAMA S.A.  
 15. Bezstopniowa regulacja prędkości ścianowego przenośnika zgrzebłowego z zastosowaniem przemienników częstotliwości 
 16. Innowacyjne systemy transportu taśmowego w kopalniach rud miedzi 
 17. Górnicze maszyny do innowacyjnej technologii wydobycia surowców zwięzłych w kopalniach odkrywkowych 
 18. Obserwacje przemieszczeń pionowych terenu górniczego z wykorzystaniem techniki GPS 
 19. Oparte na wiedzy planowanie procesów w podziemnym transporcie górniczym 
 20. Zastosowanie wybranych technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkoleniach użytkowników kolejek podwieszonych 
 21. Weryfikacja obliczeniowa i doświadczalna zawiesi i złączy kolejek podwieszonych 
 22. Zastosowanie modelowania przestrzennego do analizy kolizyjności na trasach kolejek podwieszonych 
 23. Obciążenie zawiesi i szyn toru jezdnego przez zestawy transportowe kolejek podwieszonych 
 24. Zasilanie i sterowanie przenośników taśmowych w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny z wykorzystaniem nowej generacji łączników 
 25. Badania procesu urabiania kombajnem chodnikowym w aspekcie inteligentnego układu sterowania 
 26. Silniki nowej generacji produkcji DFME „DAMEL” S.A. 
 27. Perspektywy rozwoju systemów rekuperacji i konwersji energii cieplnej w maszynach górniczych napędzanych silnikami spalinowymi 
 28. Wpływ uszkodzeń połączeń spawanych w osłonie odzawałowej na bezpieczeństwo jej użytkowania 
 29. Ocena wytężenia elementów podstawowych sekcji obudowy zmechanizowanej przy różnym sposobie jej obciążenia 
 30. Optymalny dobór cech geometrycznych przekładni kątowych zgodny z wymogami ISO 
 31. Wybrane zagadnienia z pomiarów drgań konstrukcji wsporczych maszyn i urządzeń zainstalowanych na wieżach żelbetowych 
 32. Dynamiczne obciążenia w układzie naczynie wydobywcze – zbrojenie szybowe wymuszone przez losowe nierówności ciągów prowadniczych 
 33. Wirtualne laboratorium i e-nauczanie 
 34. Inteligentne systemy produkcyjne 
 35. Górnicze maszyny chłodnicze GMC-1000 i GMC 2000 dla klimatyzacji grupowej w kopalniach głębinowych 
 36. Bezobsługowy układ pompowy do odwadniania wyrobisk górniczych w odległych rejonach kopalni