Doświadczenia krajów europejskich związane z transformacją górnictwa węgla kamiennego i brunatnego

1. Doświadczenia wynikające z realizacji procesu transformacji terenów pogórniczych w Niemczech.

2. Zarządzanie procesem sprawiedliwej transformacji rejonów pogórniczych w Hiszpanii – sukcesy i porażki.

3. Analiza społecznych i ekonomicznych skutków transformacji w skali lokalnej i regionalnej na podstawie doświadczeń Republiki Czeskiej.

4. Możliwości rozwoju terenów likwidowanych kopalń w wyniku realizacji procesu sprawiedliwej transformacji w Grecji.

5. Udział sektora naukowego w procesie sprawiedliwej transformacji rejonów górniczych na podstawie doświadczeń niemieckich, hiszpańskich, greckich, brytyjskich, czeskich i polskich.

6. Zmiany strategiczne wdrożone na terenie byłych rejonów górniczych w Wielkiej Brytanii.

7. Pogórnicza rzeczywistość w krajach Europy Zachodniej.

8. Zarządzanie zmianą po zamknięciu holenderskich kopalń na terenie Południowej Limburgii.

9. Ocena skuteczności przekształceń rejonów górniczych na przykładzie wybranych krajów Europy Zachodniej.

10. Najlepsze rozwiązania stosowane w procesie sprawiedliwej transformacji (Zagłębie Saary, Zagłębie Ruhry, Nadrenia – Północna Westfalia, Warwickshire, Nottinghamshire, North Yorkshire, Yorkshire, Limburgia, Asturia, Basen Ptolemais, Most, Zagłębie Górnośląskie, Zagłębie Lubelskie, Zagłębie Wałbrzyskie, Rejon Konina).

Transformacja na terenach pogórniczych

1. Transformacja regionu śląskiego

2. Europejskie otoczenie regulacyjne w dobie transformacji

3. Europejski Zielony Ład i dokumenty

4. Społeczno-ekonomiczne aspekty procesu sprawiedliwej transformacji rejonów pogórniczych.

5. Zasady transformacji z uwzględnieniem wymagań zielonego ładu.

6. Czynniki sprzyjające sprawiedliwej transformacji.

7. Bariery sprawiedliwej transformacji.

8. Zarządzanie procesem sprawiedliwej transformacji na szczeblu lokalnym i regionalnym.

9. Określenie zasad procesu transformacji i sformułowanie wytycznych dla różnych grup interesariuszy, gwarantujących społeczną akceptację zmian.

Zielone górnictwo

1. Działania spółek węglowych w aspekcie europejskiej strategii redukcji emisji metanu.

2. Skutki emisji metanu z pokładów węgla do atmosfery – szanse i zagrożenia.

3. Technologie do wychwytywania metanu z powietrza kopalnianego.

4. Wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wyzwania technologiczne zamykanych kopalń

1. Projektowanie i konstruowanie urządzeń do wspomagania zabezpieczania podziemi

kopalń przed zagrożeniami.

Rozwój elektromobilności w podziemnych zakładach produkcji miedzi i węgla koksującego

1. Określenie możliwości implementacji ogniw paliwowych do zasilania maszyn i urządzeń stosowanych w procesie produkcyjnym surowców mineralnych

2. Wpływ systemu balansowania na trwałość i bezpieczeństwo pracy baterii ogniw litowych w wybranych układach maszyn górniczych

3. Rozwój elektromobilności w górnictwie, jako jedna z metod poprawy warunków pracy w przemyśle wydobywczym

Poprawa efektywności wzbogacania surowców mineralnych

1. Badania skuteczności osadzarkowego procesu wzbogacania miałów węgli koksowych

2. Określenie koncentracji pierwiastków ziem rzadkich w odpadach górniczych z hałd

3. Badania zawartości pierwiastków ziem rzadkich w wybranych materiałach oraz ich odzysk

4. Odzysk drobnych ziaren węglowych z odpadów pogórniczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Debata pt. Górnictwo przyszłości

Debata pt. Internacjonalizacja polskiego sektora okołogórniczego – Możliwość ekspansji polskiego sektora wydobywczego”